Լույս է տեսել «Արևելագիտության հարցեր» ժողովածուի 11-րդ համարը (ներբեռնելու տարբերակ)

Արևելագիտության հարցեր

Հրատարակվել է ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետի «Արևելագիտության հարցեր» գիտական հոդվածների պարբերական ժողովածուի 11-րդ համարը։

Ժողովածուում տեղ են գտել մի շարք հոդվածներ արաբագիտության, թյուրքագիտության, իրանագիտության ոլորտներից։ Ժողովածուն հրատարակվում է Երևանի պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի որոշմամբ։

Ժողովածուի տպագրությունն իրականացվել է ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ, բ.գ.թ. դոցենտ Ռուբեն Մելքոնյանի աջակցությամբ։

Կարող եք ներբեռնել այստեղ:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՐԱԲԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍԵՄԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Դավիթ Հովհաննիսյան
«ԻԴԵԱԼԱԿԱՆ ՄԱՐԴՈՒ» ՓՆՏՐՏՈՒՔՆԵՐՈՒՄ․ ՄՈՒՐՈՒՎԱՅԻ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՋԱՀԻԼԻԱՅԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ԱԴԱԲԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄ

Հայկ Քոչարյան
ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄՈԴԵԼՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ ԻՍԼԱՄՈՒՄ ՄՈՒՀԱՄՄԱԴԻ ՄԱՀԻՑ ՀԵՏՈ

Մարիամ Մխիթարյան
ՀԱԴԻՍՆԵՐԻ ԿՈՐՊՈՒՍԻ ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ՓՈՐՁՆ ՈՒ ԻՍԼԱՄԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԻ ԱՐՁԱԳԱՆՔԸ

Տաթևիկ Մկրտչյան
NAHĞ AL-BALĀĠA-Ի ՀԱՎԱՔԱԳՐՄԱՆ, ՎԵՐՆԱԳՐՄԱՆ, ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՈՐՈՇ ՀԱՐՑԵՐԻ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄԸ՝ ԸՍՏ ՀԱՎԱՔԱԳՐՈՂ-ՀԵՂԻՆԱԿ ԱԼ-ՇԱՐԻՖ ԱԼ-ՌԱԴԻԻ ՆԱԽԱԲԱՆԻ

Նաիրա Սահակյան
ԵԶԴԻ ՓՈՔՐԱՄԱՍՆՈՒԹՅԱՆ ԿԵՐՊԱՐՆ ՈՒ ՍՏՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱՑՈՒՄԸ «ԻՍԼԱՄԱԿԱՆ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ» ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ «ԴԱԲԻՔ» ԱՄՍԱԳՐՈՒՄ (№1-10) (անգլերեն)

Ղոլամռեզա Մահդի Ռավանջի
ԻՄԱՄ ՋԱՖԱՐ ԱԼ-ՍԱԴԻԿԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ԹՅՈՒՐՔԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՕՍՄԱՆԱԳԻՏՈՒԹՈՒՆ

Ալեքսանդր Սաֆարյան
ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ԱՐԵՎԵԼԱԳԵՏՆԵՐԸ՝ ԶԻՅԱ ԳՅՈՔԱԼՓԻ ՄԱՍԻՆ

Ռուբեն Մելքոնյան
ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ԼԵԶՎԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅՆԱՄՈԼԱԿԱՆ ՈՒՂՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՇՈՒՐՋ

Անի Սարգսյան
ԽՐԱԽՃԱՆՔՆԵՐԻ, ՎԱՅԵԼՔՆԵՐԻ ԹԵՄԱՏԻԿԱՆ ԲԱՔԻԻ ԴԻՎԱՆՈՒՄ

Մարիամ Մելքոնյան
ՍԻՐԱՅԻՆ ԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԻՀՐԻ ՀԱԹՈՒՆԻ ՊՈԵԶԻԱՅՈՒՄ

Անուշիկ Մարտիրոսյան
«ՄԱՐՏԻ 12-Ի ՎԵՊԻ» ԹԵՄԱՏԻԿ ԵՎ ՏԻՊԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋ

Նաիրա Պողոսյան
«ՄԻԳՐԱՆՏԱԿԱՆ» ԹԵՄԱՆ ԹՈՒՐՔ ԳՐՈՂ ՖԱՔԻՐ ԲԱՅՔՈՒՐԹԻ «ԴՈՒՅՍԲՈՒՐԳՅԱՆ ԵՌԱԳՐՈՒԹՅԱՆ» ՄԵՋ

Դիանա Կարապետյան
ԱԴՐԲԵՋԱՆԱԿԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋ

Գևորգ Սահակյան
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԻՍԼԱՄԻ ԽՈՐՀՐԴԱՆԻՇԻ ՊՈՍՏՄՈԴԵՌՆԻՍՏԱԿԱՆ ԱՐԾԱՐԾՈՒՄԸ ՕՐՀԱՆ ՓԱՄՈՒՔԻ «ՁՅՈՒՆ» ՎԵՊՈՒՄ

Գագիկ Համբարյան
ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԼԵԶԳԻՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ (ռուսերեն)

Գայանե Գալստյան
ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐՁԱԳԱՆՔՆԵՐԸ «ՆՅՈՒ ՅՈՐՔ ԹԱՅՄՍ»-ՈՒՄ (1914-1916 ԹԹ.)

Լուսինե Սահակյան
Շուշան Զաքարյան
ԹՈՒՐՔԵՐԵՆԻ ՊԱՏՃԱՌԱԿԱՆ-ՀԱՐԿԱԴՐԱԿԱՆ
ՍԵՌԻ (Ettirgen Çatı) ՁԵՎԱԻՄԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ

Լուսինե Խաչատրյան
ՄՈՆՂՈԼԱԿԱՆ ՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԹՅՈՒՐՔԱԿԱՆ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԱՆԱՍՆԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵԶՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ

ԻՐԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Լիլիթ Սաֆրաստյան
ԵՐԵՎԱԿԱՅԱԿԱՆ ՀԱՅՐԵՆԻՔ. ԻՐԱՆԸ, ՈՐՊԵՍ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱՐՇԱ ՄԵՀՐԱՆԻ «ՄԱՐԳԱՐԵԹ ԹԵԹՉԵՐԻ ԳԵՂԵՑԿՈՒԹՅԱՆ ԴՊՐՈՑԸ» ՎԵՊՈՒՄ

Գառնիկ Գևորգյան
ԿՐՈՆԱԿԱՆ ԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ԶՈՐԵՂԱՑՈՒՄԸ ՊԱՐՍԻՑ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ԴԱՍԹԱՆՈՒՄ

Հովհաննես Խորիկյան
ԱՔԵՄԵՆՅԱՆ ՊԱՐՍԿԱՍՏԱՆԻ VII ՍԱՏՐԱՊՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՇՈՒՐՋ

Աղբյուր՝ Middle Orient

allTurkey.am

Մեկնաբանություններ